March 31, 2006

 

Modely Atómu

Thomsonov : (statický model atómu - r.1902) je naj jednoduchšou predstavou atómu. V podstate ide o akúsi predstavu kladne nabitej gule v ktorej sú umiestnené záporne nabité ektróny  (nazývaný aj ako puding s hrozienkami z predstavy elektrónov ako hrozienka v pudinku). Atóm obsahuje toľko elektrónov, aby bol elektroneutrálny.

Rutherfordov : (planetárny model atómu - r.1911) elektróny obiehajú okolo kladne nabitého jadra po kruhových dráhach ako planéty okolo slnka a tvoria elektrónový obal atómu. Tento pohyb elektrónov bol v rozpore so zákonmi klasickej fyziky pretože ak by obiehali elektróny okolo určitej dráhy stále dookola musia pritom strácať energiu a teda by sa postupne pohltili v jadre.

Bohrov :  Niels Bohr vyriešil problém Rutherfordovho modelu a prišiel s teóriou orbitálov teda energetických vrstiev v ktorých sa dané elektróny pohybujú, kde nemôžu stratiť energiu a spadnúť do jadra. Zahŕna v sebe Plankovu kvantovu teóriu ktorá hovorí že elektrón môže existovať len v stavoch s určitou energiou a energiu môže meniť len po určitých dávkach – kvantách. (viď. atómový obal)

Vlnovo mechanický opis atómu : Stav elektrónov v atóme popisuje pomocou vlnovo-mechanického modelu. O stave elektrónu v atóme uvažujeme ako o istom vlnovom deji a nie len ako o pohybujúcej sa častici. Elektróny si môžeme predstaviť aj ako oblak.


Predstava o dvojakej podstate elektrónu vylučuje pohyb elektrónu po určitých dráhach (kruhových alebo eliptických). Elektrón sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti priestoru okolo jadra, nemá presnú lokalizáciu v priestore. Preto určujeme pravdepodobnosť výskytu elektrónu v určitej oblasti atómu. Elektrón si teda môžeme predstaviť ako elektrónový oblak, ktorý je v rôznych častiach priestoru rôzne hustý. Závisí to od toho, ako často sa v tom ktorom mieste atómu elektróny pri svojom pohybe vyskytujú. Viac hustý je tam, kde je veľká pravdepodobnosť výskytu elektrónu, menej hustý tam, kde je táto pravdepodobnosť malá.

Priestor ohraničený hraničnou plochou, v ktorom sa elektrón s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytuje (99%), sa nazýva orbital.

 

 

 

 

Atóm

Atómová teória

Stavba Atómu

Modely Atómu

Chemické väzby

Page Design by Martin Halmo